A/B+COVID-19 томууны эсрэгтөрөгчийн нийлмэл шуурхай шинжилгээ