ការធ្វើតេស្ត HAV ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ A មេរោគ IgG/IgM