Biz hakda

hoş geldiňiz

2015-nji ýylda “Witro” anyklaýyş önümlerine we weterinariýa önümlerine gözleg, önümçilik, ösüş, satuw we hyzmat etmek bilen “jemgyýete, saglyk dünýäsine hyzmat etmek” maksady bilen esaslandyryldy.

Çig mal üçin esasy innowasiýa tehnologiýalaryny döretmek we özleşdirmek we köp ýyllap dowam edýän gözleg we maýa goýumlaryna we ýerlikli ýerleşişine bil baglamak bilen, testsea immunologiki kesgitleme platformasyny, molekulýar biologiýany kesgitlemek platformasyny, belok ýadrosyny barlamak platformasyny we biologiki çig mal gurdy.

Testsea ýokardaky tehnologiýa platformalaryna esaslanyp, korona wirus keselini, ýürek-damar kesellerini, çişmegi, çiş, ýokanç keselleri, neşekeşlik, göwrelilik we ş.m. çalt kesgitlemek üçin önüm setirlerini döretdi. Önümlerimiz çalt diagnozda we täsirli ulanylýar Möhüm we agyr keselleriň bejergisi, ene we çagalar saglygy goraýyş neşe serişdelerini ýüze çykarmak, alkogol barlagy we beýleki ugurlar we satuwlar dünýäniň 100-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine aldy.

Hangzhou Testsea Biotehnologiýa Co., Ltd.

In vitro anyklaýyş önümlerine ünsi jemleýän biomedikal tehnologiýa kärhanasy.

HyzmatdaşlykHyzmatdaşHyzmatdaşlyk
Hyzmatdaş

hoş geldiňiz1 hoş geldiňiz2

Tamamlanan önümçilik we gözleg ulgamyTamamlanan önümçilik we gözleg ulgamy

Kompaniýada häzirki wagtda gözleg we önümçilik, önümçilik enjamlary we arassalaýyş toplumy bar
in vitro anyklaýyş gurallary üçin ussahana I reagentler, POCT, biohimiýa, immunitet we molekulýar diagnoz üçin çig mal

Ualyllyk önümçilik kuwwatyUalyllyk önümçilik kuwwaty

 • hoş geldiňiz hoş geldiňiz
  3000mllion
  Diagnostiki toplumlar
 • hoş geldiňiz hoş geldiňiz
  56000m2
  IVD reagent önümçilik bazasy
 • hoş geldiňiz hoş geldiňiz
  5000m2
  Jemgyýetçilik synag platformasy
 • hoş geldiňiz hoş geldiňiz
  889
  Işgärler
 • hoş geldiňiz hoş geldiňiz
  50 %
  Bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary
 • hoş geldiňiz hoş geldiňiz
  38
  Patentler

Taryh

新建 项目 (28)
 • 2015Döredildi

  2015-nji ýylda Hytaýyň Ylymlar akademiýasy we Zhejiang uniwersitetiniň hünärmenler topary bilen kompaniýanyň esaslandyryjysy tarapyndan hangzhou testsea biotehnologiýa kärhanasy döredildi.

 • 2019Halkara bazaryna ekspedisiýa

  2019-njy ýylda daşary ýurt bazarlaryny ösdürmek üçin daşary söwda satuw topary döretmek

  Uly hereket

  Birnäçe ýyllyk tehniki ösüşden soň, weterinariýa çalt synag enjamlary, Swin gyzzyrmasyny anyklamak synagy ýaly dürli bäsdeşlik önümlerini işe giriziň.

 • 2020Sars-Cov-2 kesgitlemesini, gözlegini, önümçiligini we satuwyny tamamlamakda öňdebaryjy

  2019-njy ýylyň ahyrynda korona wirusy epidemiýasynyň ýaýramagy bilen, Hytaý Ylymlar akademiýasynyň kompaniýasy we akademigi COVID-19 Testini çalt ösdürdi we işe girizdi we mugt satuw şahadatnamasyny we köp ýurt tassyklamagyny aldy, COVID-19 gözegçiligini çaltlaşdyryň .

 • 2021Covid-19 antigen synagyny köp ýurtdan tassyklamak

  TESTSEALABS COVID-19 antigen synag önümleri EU CE şahadatnamasyny, German PEI & BfArm sanawy, Awstraliýa TGA, UK MHRA, Taýland FDA, ect

  Täze zawod-56000㎡

  Kompaniýanyň barha artýan önümçilik kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin 56000㎡ bolan täze zawodlar guruldy, soňra ýyllyk önümçilik kuwwaty ýüzlerçe esse artdy.

 • 2022Jemi satuwy 1 milliarddan gowrak

  Topar bilen netijeli hyzmatdaşlyk, ilkinji 1 milliard satuw bahasyna ýetiň.

hormat

Has güýçli topar hyzmatdaşlygy we yzygiderli tagallalary bilen Testsea eýýäm 50-den gowrak ygtyýarly patent aldy, 30 + daşary ýurtlarda hasaba alyndy.

patentler

hormat_Patentler

Hil kepilnamasy

 • Jorjiýa hasaba alyş
  Jorjiýa hasaba alyş
 • Awstraliýa TGA kepilnamasy
  Awstraliýa TGA kepilnamasy
 • CE 1011 şahadatnamasy
  CE 1011 şahadatnamasy
 • CE 1434 şahadatnamasy
  CE 1434 şahadatnamasy
 • ISO13485 şahadatnamasy
  ISO13485 şahadatnamasy
 • Angliýa MHRA
  Angliýa MHRA
 • Filippinleriň FDA şahadatnamasy
  Filippinleriň FDA şahadatnamasy
 • Russiýa şahadatnamasy
  Russiýa şahadatnamasy
 • Taýland FDA şahadatnamasy
  Taýland FDA şahadatnamasy
 • Ukraina Medcert
  Ukraina Medcert
 • Ispaniýa AEMPS
  Ispaniýa AEMPS
 • ISO9001 şahadatnamasy
  ISO9001 şahadatnamasy
 • Çeh hasaba alyş
  Çeh hasaba alyş
 • ISO13485 şahadatnamasy
  ISO13485 şahadatnamasy

sergi

sergi

Wezipe we esasy gymmatlyklar

Wezipe

“Hyzmat edýän jemgyýet, sagdyn dünýä” görnüşi bilen, ýokary hilli anyklaýyş önümleri bilen üpjün etmek we ähli adamlar üçin keselleriň takyk diagnozyny öňe sürmek arkaly adam saglygyna goşant goşmagy maksat edinýäris.

“Bütewilik, hil we jogapkärçilik” biziň alyp barýan pelsepämizdir we Testsea jemgyýeti we daşky gurşawy hormatlaýan, işgärlerini buýsandyrýan we hyzmatdaşynyň uzak möhletleýin ynamyny gazanan innowasiýa, aladaly kompaniýa öwrülmäge çalyşýar.

Çalt, çalt, duýgur we takyk, Testsea Biologicals, anyklaýyş synagyňyzda size kömek eder.

Esasy gymmatlyk

Täze tehnologiýa üçin täzelik

Testsea, ähli mümkinçilikleri durmuşa geçirmek üçin innowasiýa tagallalary bilen täze tehnologiýa ösüşine garşy çykýar.Erkin we döredijilikli pikirlenmek we olary ýerleşdirmek üçin çalt we çeýe guramaçylyk medeniýeti bilen has täsirli önümleri yzygiderli gözleýäris we ösdürýäris.

Ilki bilen adam hakda pikir ediň

Testsea-dan innowasiýa önümleri adamlaryň durmuşyny has sagdyn we baýlaşdyrmak ugrundaky göreşden başlaýar.Köp ýurtdaky adamlar haýsy önümlere has mätäçdigi barada alada edýärler we durmuşyna peýdaly boljak önümi ösdürmäge çalyşýarlar.

Jemgyýetiň jogapkärçiligi

Testsea, adamlara we haýwanlara irki diagnoz arkaly sagdyn durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýän ýokary hilli önüm öndürmek üçin sosial jogapkärçilik çekýär.Maýa goýujylara durnukly girdeji getirmek üçin üznüksiz tagallalar bilen özümizi bagyşlamagy dowam etdireris.

ýerleşýän ýeri

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň