Biz hakda

hoş geldiňiz

2015-nji ýylda “Witro” anyklaýyş önümlerine we weterinariýa önümlerine gözleg, önümçilik, ösüş, satuw we hyzmat etmek bilen “jemgyýete, saglyk dünýäsine hyzmat etmek” maksady bilen esaslandyryldy.

Çig mal üçin esasy innowasiýa tehnologiýalaryny döretmek we özleşdirmek we köp ýyllap dowam edýän gözleg we maýa goýumlaryna we ýerlikli ýerleşişine bil baglamak bilen, testsea immunologiki kesgitleme platformasyny, molekulýar biologiýany kesgitlemek platformasyny, belok ýadrosyny barlamak platformasyny we biologiki çig mal gurdy.

Testsea ýokardaky tehnologiýa platformalaryna esaslanyp, korona wirus keselini, ýürek-damar kesellerini, çişmegi, çiş, ýokanç keselleri, neşekeşlik, göwrelilik we ş.m. çalt kesgitlemek üçin önüm setirlerini döretdi. Önümlerimiz çalt diagnozda we täsirli ulanylýar Möhüm we agyr keselleriň bejergisi, ene we çagalar saglygy goraýyş neşe serişdelerini ýüze çykarmak, alkogol barlagy we beýleki ugurlar we satuwlar dünýäniň 100-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine aldy.

Hangzhou Testsea biotehnologiýa ş. LTD

In vitro anyklaýyş önümlerine ünsi jemleýän biomedikal tehnologiýa kärhanasy.

Cooperative <br> PartnerHyzmatdaşlyk
Hyzmatdaş

welcome1 welcome2

Completed Production R&D SystemTamamlanan önümçilik we gözleg ulgamy

Kompaniýada häzirki wagtda gözleg we önümçilik, önümçilik enjamlary we arassalaýyş toplumy bar
in vitro anyklaýyş gurallary üçin seminar I reagentler POCT, biohimiýa, immunitet we molekulýar diagnoz üçin çig mal

Annual Production CapacityUalyllyk önümçilik kuwwaty

 • welcome welcome
  3000 mllion
  Diagnostiki toplumlar
 • welcome welcome
  56000 m2
  IVD reagent önümçilik bazasy
 • welcome welcome
  5000 m2
  Jemgyýetçilik synag platformasy
 • welcome welcome
  889
  Işgärler
 • welcome welcome
  50 %
  Bakalawr derejesi ýa-da ondan ýokary
 • welcome welcome
  38
  Patentler

Taryh

 • 2015Döredildi

  2015-nji ýylda Hytaýyň Ylymlar akademiýasy we Zhejiang uniwersitetiniň hünärmenler topary bilen kompaniýanyň esaslandyryjysy tarapyndan hangzhou testsea biotehnologiýa kärhanasy döredildi.

 • 2019Halkara bazaryna ekspedisiýa

  2019-njy ýylda daşary ýurt bazarlaryny ösdürmek üçin daşary söwda satuw topary döretmek

  Uly hereket

  Birnäçe ýyllyk tehniki ösüşden soň, weterinariýa çalt synag enjamlary, Swin gyzzyrmasyny anyklamak synagy ýaly dürli bäsdeşlik önümlerini işe giriziň.

 • 2020Sars-Cov-2 kesgitlemesini, gözlegini, önümçiligini we satuwyny tamamlamakda öňdebaryjy

  2019-njy ýylyň ahyrynda korona wirusy epidemiýasynyň ýaýramagy bilen, Hytaý Ylymlar akademiýasynyň kompaniýasy we akademigi COVID-19 Testini çalt ösdürdi we işe girizdi we mugt satuw şahadatnamasyny we köp ýurt tassyklamagyny aldy, COVID-19 gözegçiligini çaltlaşdyryň .

 • 2021Covid-19 antigen synagyny köp ýurtdan tassyklamak

  TESTSEALABS COVID-19 antigen synag önümleri EU CE şahadatnamasyny, German PEI & BfArm sanawy, Awstraliýa TGA, UK MHRA, Taýland FDA, ect

  Täze zawod-56000㎡

  Kompaniýanyň artýan önümçilik kuwwatyny kanagatlandyrmak üçin 56000㎡ bolan täze zawodlar guruldy, soňra ýyllyk önümçilik kuwwaty ýüzlerçe esse artdy.

 • 2022Jemi satuwy 1 milliarddan gowrak

  Topar bilen netijeli hyzmatdaşlyk, ilkinji 1 milliard satuw bahasyna ýetiň.

hormat

Has güýçli topar hyzmatdaşlygy we yzygiderli tagallalary bilen Testsea eýýäm 50-den gowrak ygtyýarly patent aldy, 30 + daşary ýurtlarda hasaba alyndy.

patentler

honor_Patents

Hil kepilnamasy

 • Georgia Registration
  Jorjiýa hasaba alyş
 • Australia TGA Cetificate
  Awstraliýa TGA kepilnamasy
 • CE 1011 Certificate
  CE 1011 şahadatnamasy
 • CE 1434 Certificate
  CE 1434 şahadatnamasy
 • ISO13485 Certificate
  ISO13485 şahadatnamasy
 • United Kingdom MHRA
  Angliýa MHRA
 • Philippine FDA Certificate
  Filippinleriň FDA şahadatnamasy
 • Russia Certificate
  Russiýa şahadatnamasy
 • Thailand FDA Certificate
  Taýland FDA şahadatnamasy
 • Ukraine Medcert
  Ukraina Medcert
 • Spain AEMPS
  Ispaniýa AEMPS
 • ISO9001 Certificate
  ISO9001 şahadatnamasy
 • Czech Registration
  Çeh hasaba alyş
 • ISO13485 Certificate
  ISO13485 şahadatnamasy

sergi

exhbitionimage

Wezipe we esasy gymmatlyklar

Wezipe

“Hyzmat edýän jemgyýet, sagdyn dünýä” görnüşi bilen, ýokary hilli anyklaýyş önümleri bilen üpjün etmek we ähli adamlar üçin keselleriň takyk diagnozyny öňe sürmek arkaly adam saglygyna goşant goşmagy maksat edinýäris.

“Bütewilik, hil we jogapkärçilik” biziň alyp barýan pelsepämizdir we Testsea jemgyýeti we daşky gurşawy hormatlaýan, işgärlerini buýsandyrýan we hyzmatdaşynyň uzak möhletleýin ynamyny gazanan innowasiýa, aladaly kompaniýa öwrülmäge çalyşýar.

Çalt, çalt, duýgur we takyk, Testsea Biologicals, anyklaýyş synagyňyzda size kömek eder.

Esasy gymmatlyk

Täze tehnologiýa üçin täzelik

Testsea, ähli mümkinçilikleri durmuşa geçirmek üçin innowasiýa tagallalary bilen täze tehnologiýa ösüşine garşy çykýar. Erkin we döredijilikli pikirlenmek we olary ýerleşdirmek üçin çalt we çeýe guramaçylyk medeniýeti bilen has täsirli önümleri yzygiderli gözleýäris we ösdürýäris.

Ilki bilen adam hakda pikir ediň

Testsea-dan innowasiýa önümleri adamlaryň durmuşyny has sagdyn we baýlaşdyrmak ugrundaky göreşden başlaýar. Köp ýurtdaky adamlar haýsy önümlere has mätäçdigi barada alada edýärler we durmuşyna peýdaly boljak önümi ösdürmäge çalyşýarlar.

Jemgyýetiň jogapkärçiligi

Testsea, adamlara we haýwanlara irki diagnoz arkaly sagdyn durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýän ýokary hilli önüm öndürmek üçin sosial jogapkärçilik çekýär. Maýa goýujylara durnukly girdeji getirmek üçin üznüksiz tagallalar bilen özümizi bagyşlamagy dowam etdireris.

ýerleşýän ýeri